ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon School, Lamphun

7 ธันวาคม 2566, ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 

รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน รายวัน ประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566

ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

มาโรงเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

ไม่มาเรียน

เข้าแถว

ไปร่วม
กิจกรรม

มาสาย

รวม

ร้อยละ

ขาด

ลากิจ

ป่วย/
ลาป่วย

รวม

ร้อยละ

ม.1/1 36
ม.1/2 36
ม.1/3 36
ม.1/4 36
ม.1/5 36
ม.1/6 36 36 0 0 36 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.1/7 40
ม.1/8 40 39 0 0 39 97.50 0 0 1 1 2.50
ม.1/9 40
ม.1/10 40
ม.1/11 40
ม.1/12 40
ม.1/13 40
ม.1/14 40
ม.1/15 40
รวม ม.157675007598.6800111.32
ม.2/1 40
ม.2/2 40
ม.2/3 40
ม.2/4 39
ม.2/5 39
ม.2/6 39
ม.2/7 40
ม.2/8 35
ม.2/9 36
ม.2/10 36
ม.2/11 36
ม.2/12 36
ม.2/13 36
ม.2/14 39
ม.2/15 38
รวม ม.2569          
ม.3/1 38
ม.3/2 34
ม.3/3 36
ม.3/4 37
ม.3/5 35
ม.3/6 36
ม.3/7 38
ม.3/8 40
ม.3/9 39
ม.3/10 40
ม.3/11 40
ม.3/12 39
ม.3/13 40
ม.3/14 32
ม.3/15 38
รวม ม.3562          
รวม ม.ต้น1,70775007598.6800111.32
ม.4/1 36
ม.4/2 36
ม.4/3 29
ม.4/4 36
ม.4/5 36
ม.4/6 36
ม.4/7 39
ม.4/8 40
ม.4/9 39
ม.4/10 38
ม.4/11 39
ม.4/12 40
ม.4/13 30
ม.4/14 29
ม.4/15 40
รวม ม.4543          
ม.5/1 39
ม.5/2 36
ม.5/3 38
ม.5/4 37
ม.5/5 35
ม.5/6 38
ม.5/7 38
ม.5/8 38
ม.5/9 36
ม.5/10 36
ม.5/11 30
ม.5/12 35
ม.5/13 36
ม.5/14 39
ม.5/15 40
รวม ม.5551          
ม.6/1 38
ม.6/2 38 38 0 0 38 100.00 0 0 0 0 0.00
ม.6/3 39
ม.6/4 39
ม.6/5 38
ม.6/6 35
ม.6/7 39
ม.6/8 40
ม.6/9 35
ม.6/10 40
ม.6/11 30
ม.6/12 39
ม.6/13 38
ม.6/14 39
รวม ม.6527380038100.0000000.00
รวม ม.ปลาย1,621380038100.0000000.00
รวม 3,328 113 0 0 113 99.12 0 0 1 1 0.88
กลับไปด้านบน