background By all-free-download.com
ชื่อผู้ใช้ (UserName)
รหัสผ่าน (Password)
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

Chak Kham Khanathon School, Lamphun.

 
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

คำแนะนำขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ

1. ช่องชื่อผู้ใช้ (UserName) ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
2. ช่องรหัสผ่าน (Password) ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. คลิกปุ่ม login
 
*กรณีเข้าไม่ได้/ไม่เคยเข้า ให้ใส่เลขประจำตัวนักเรียน ทั้ง 2 ช่อง แล้วไปแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องก่อน จึงจะใช้งานอื่นได้
ประกาศ 0,ร,มส,มผ วันที่ 30/10/2560
คะแนนระหว่างเรียน วันที่ 28/07/2560 ผลการเรียนรวม วันที่ 12/11/2560

  (นักเรียนต้องไม่มีงานค้างในระบบ เช่น การประเมินต่างๆ)
กรุณาตรวจสอบกับงานทะเบียนอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง